Co to jest doradztwo zawodowe?

DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE

wsparcie oferowane przez powołane do tego osoby i instytucje klientom,  w szczególności uczniom, ich rodzicom, osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy, a także osobom planującym podjęcie nauki, w celu wyboru kierunku kształcenia bądź szkolenia, zawodu lub zatrudnienia, dostosowanego do ich potrzeb i możliwości oraz realiów rynku pracy.

Doradztwo edukacyjno - zawodowe może być świadczone przez różne osoby, którym powierzono to zadanie, a w szczególności przed doradcę zawodowego.


DORADCA ZAWODOWY

osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami  w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.


Zadania z zakresu doradztwa zawodowego w naszej szkole realizują:

Pedagog szkolny, psycholog szkolny, doradca zawodowy, wychowawcy klas.


W realizacji zadań wykorzystywane są zasoby Internetu , w tym m. in.:

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - KOWEZiU

Ministerstwo Edukacji Narodowej  - Rok Szkoły Zawodowców

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Centrum Edukacji Obywatelskiej