Dla gimnazjalistów

Kryteria rekrutacji

Pobierz pełne kryteria rekrutacji dotyczące naboru w roku szkolnym 2015/2016 -  kryteria_rekrutacji na rok szkolny 2016_2017.pdf

Uwaga: Poniżej tak zwana skrócona rekrutacja

Punkty za oceny na świadectwie:

 

A. Technikum Budownictwa i Technikum Mechatronicznego

 

Ocena

Język polski

Matematyka

Język obcy

Fizyka

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

20
16
12
8
2

20
16
12
8
2

20
16
12
8
2

20
16
12
8
2

 

 

B. Technikum Ekonomicznego, Technikum Logistycznego i Handlowego, Organizacji Reklamy

 

Ocena

Język polski

Matematyka

Język obcy

Geografia

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

20
16
12
8
2

20
16
12
8
2

20
16
12
8
2

20
16
12
8
2

 

 

C. Technikum Informatycznego

 

Ocena

Język polski

Matematyka

Język obcy

Informatyka

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

20
16
12
8
2

20
16
12
8
2

20
16
12
8
2

20
16
12
8
2

 

 

D. Ponadto za:

 

Świadectwo
z wyróżnieniem

5

Wolontariat
(10 miesięcy)

2

 

Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 12/2016 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29stycznia 2016r.)- max. 13 pkt., niezależnie od liczby osiągnięć.

 

W przypadku zwolnień z egzaminu gimnazjalnego punkty za określone jego części przyznawane są zgodnie z Zarządzeniem
Nr 21/2014 KO z dnia 28 lutego 2014 r.

 

Kalendarium

1. Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę od 23 maja do 20 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 (poniedziałek) - bez świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

Komplet dokumentów stanowi:

 • podanie (wzór podania opracowany przez szkołę na potrzeby rekrutacji),
 • dwie fotografie,
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub kopię tego świadectwa i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • za zgodą rodziców informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej – IPET po pozytywnym wyniku rekrutacji,
 • kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych z wiedzy, artystycznych i sportowych dołączają odpowiednie zaświadczenia.
 • zaświadczenie o aktywności społecznej - wolontariacie.
 1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub kopię tego świadectwa i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył należy dostarczyć do 28 czerwca 2016r. do godz. 15.00 (wtorek).
 2. Sekretariat szkoły przyjmuje również dokumenty 25 czerwca 2016r. w godz.8.00 – 13.00 (sobota).
 3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół do 28 czerwca 2016r. godz. 17.00 (wtorek).
 4. Od 29 czerwca do 20 lipca 2016r. do godz. 15.00 odbiór skierowań na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy przez kandydatów znajdujących się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły pierwszego wyboru po złożeniu oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
 5. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w wybranej szkole od 29 czerwca godz.8.00 do 5 lipca 2016r. do godz. 12.00 przez dostarczeniu oryginału świadectwa i zaświadczenia z egzaminu gimnazjalnego.
 6. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół 5 lipca 2016 do godz. 15.00 (wtorek).
 7. W przypadku wolnych miejsc w szkole kandydaci będą mogli ubiegać się o przyjęcie składając wymagane dokumenty do 25 lipca 2016r.
 8. Do 27 lipca 2016r. (środa) do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości ostatecznych listy kandydatów przyjętych do szkoły.