Certyfikaty

Zadowolony konsument

Certyfikat  „Zadowolony Konsument”  potwierdza wysoką jakość  oferowanych usług, jest wyrazem uznania i zaufania klientów.

  

Organizatorem programu „Zadowolony Konsument” jest Europejskie Centrum Wspierania Marketingu w Rybniku. Uczestnicy programu są polecani przez swoich „zadowolonych klientów”, czyli w wypadku szkoły przez uczniów, absolwentów lub rodziców. Zespół potralu oraz aplikacji mobilnej http://zadowolonykonsument.pl/ weryfikuje zgłoszoną  kandydaturę między innymi na podstawie opinii zamieszczanych  na poralach społecznościowych oraz ankiet.

 Certyfikat „Zadowolony Konsument” daje szkole możliwość prezentowanie swojej oferty na portalu internetowym – w gronie najlepszych firm cieszących się zaufaniem konsumentów

„Wiarygodna Szkoła”

Jest to znak jakości przyznawany szkołom, które zapewniają właściwy poziom edukacji, wychowania i bezpieczeństwa swoim uczniom. Kapituła ogólnopolskiego programu „Wiarygodna Szkoła” bada wyniki matur oraz wyniki Edukacyjnej Wartości Dodanej, która jest obiektywnym miernikiem jakości kształcenia, opracowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych.  Wyniki  EWD są bardzo ważne, ponieważ są wyliczane na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego (miara na wejściu) i wyników egzaminu maturalnego (miara na wyjściu). Na ich podstawie można ocenić efektywność  pracy szkoły.

„Szkoła Zawodowych Perspektyw” „Innowacyjna Szkoła”

Nasza szkoła brała udział w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez Studium Prawa Europejskiego. Zrealizowaliśmy zadania konkursowe wymagane do uzyskania certyfikatu „Szkoła Zawodowych Perspektyw” oraz zadania w ramach konkursu „Innowacyjna Szkoła”. Obydwa konkursy były związane z przygotowaniem uczniów do dobrego funkcjonowania na rynku pracy oraz  podnoszeniem   świadomości  młodzieży dotyczącej własnych predyspozycji i możliwości zawodowych.

"Biblioteka Przyjazna Uczniowi"

Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy zdobyła certyfikat "Biblioteki Przyjaznej Uczniowi" w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.

Tytuł ten otrzymały biblioteki, które wykonały 9 zadań konkursowych i zdobyły przynajmniej 80 punktów na możliwych 90.  Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów czytelnictwa.

Zadania konkursowe polegały, m.in. na przeprowadzeniu w wybranych klasach sondażu wskazującego  na liczbę przeczytanych pozycji pozalekturowych, przeprowadzeniu pogadanek na temat pozytywnego wpływu czytania na rozwój potencjału intelektualnego oraz poznawczego ucznia, udzielaniu indywidualnego instruktażu korzystania z dostępnych w bibliotece katalogów,  przygotowaniu opinii na temat pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce.   Bardzo ważne były imprezy o charakterze kulturalnym, promujące bibliotekę w szkole i mieście.

Wymiana polsko - rosyjska

W okresie od 8 listopada do 16 listopada 2015 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie wymiany młodzieży z zaprzyjaźnioną szkołą w Polessku, w obwodzie kaliningradzkim. Realizacja projektu możliwa była dzięki dotacji uzyskanej z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Grupa uczniów z Rosji odwiedziła nasze miasto w czerwcu, a nasi uczniowie odbyli rewizytę w dniach 21-26 września. Temat realizowanego projektu brzmiał:  „Młodzież na współczesnym rynku pracy – szanse, wyzwania i obawy”. Uczniowie wspólnie pracowali nad stworzeniem własnej firmy, której działalność jest zgodna z prawem polskim i rosyjskim. Przy okazji uczyli się autoprezentacji, elementów promocji, poznawali specyfikę funkcjonowania firm polskich i rosyjskich oraz uczyli się dostrzegać szanse i zagrożenia dla siebie na współczesnym rynku pracy. Integralną częścią projektu było oczywiście zbliżenie kultur. Osią, wokół której realizowano to zadanie byli dwaj wielcy uczeni Pomorza –związany z Toruniem Mikołaj Kopernik oraz związany z Kaliningradem Immanuel Kant. Uczniowie odwiedzili zarówno Dom Kopernika w Toruniu, jak i kaliningradzkie muzea-  Friedland Gates Museum oraz Muzeum Immanuela Kanta.

Rankingu Techników 2014

Technikum z Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy zajęło 17 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim w XVI Rankingu Techników 2014 ogłoszonym przez Fundację Edukacyjną  Perspektywy.  Jest po raz kolejny najlepszym technikum w powiecie brodnickim. W klasyfikacji ogólnopolskiej szkoła znalazła się na 227 pozycji wśród  1867 techników. Miejsce to dało prawo do posługiwania się Znakiem Jakości Brązowej Szkoły w Ogólnopolskim Rankingu Techników Perspektywy 2014.

Zgodnie z postanowieniami Kapituły technika są oceniane za pomocą czterech kryteriów: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, wyniki egzaminu zawodowego oraz sukcesy w olimpiadach. W kryterium matury i egzaminu zawodowego bierze się również pod uwagę tzw. współczynnik przystępowalności, czyli ilość absolwentów podchodzących do egzaminów.

W roku szkolnym 2012/2013 w naszym technikum maturę zdało 98,36% przystępujących do egzaminów ( w województwie kujawsko pomorskim wynik w technikach – 84%, a w Polsce – 81%). Egzamin zawodowy w sześciu zawodach – ekonomista, handlowiec, logistyk, informatyk, mechanik i technik budownictwa - zdało 75,9% absolwentów (średnia w tych samych zawodach w naszym województwie   – 62,1%, a w Polsce – 61,8%).

Technikum z Zespołu Szkół Zawodowych jest jedyną w powiecie brodnickim szkołą ponadgimnazjalną (zarówno wśród liceów, jak i techników), która w tym roku może poszczycić się odznaką potwierdzającą wysoką jakość kształcenia. Wśród techników odznaki otrzymały szkoły zajmujące w ogólnopolskim rankingu pozycje od 1 do 300: złota odznaka – pozycje od 1 do 100, srebrna – od 101 do 200 i brązowa – pozycje od 201 do 300. 

"Bezpieczna Szkoła"

Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy zdobył tytuł „Bezpiecznej Szkoły” oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznej Szkoły.

  W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do udziału w II edycji  Ogólnopolskiego Konkursu BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ. Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Państwo Obywatelskie. W skład  Komitetu Honorowego  wchodzą m.in. Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości, przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, rektorzy wyższych uczelni, kuratorzy oświaty, wojewodowie, prezydenci miast.

  Przedsięwzięcie ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. Jego celem jest też spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach.

"Szkoła Humanitarna"

Zespół Szkół Zawodowych przystąpił do programu „Szkoła Humanitarna”. Jest to inicjatywa, która porusza ważne i trudne tematy pomocy humanitarnej oraz rozwojowej, współzależności globalnych, uchodźstwa i repatriacji. Program jest koordynowany przez Polską Akcję Humanitarną, która w tym roku wybrała kilkanaście szkół spośród kilkudziesięciu zgłoszeń.

 Uwieńczeniem zadań wynikających z programu jest uzyskanie zaszczytnego tytułu „Szkoła Humanitarna”.

"Szkoła Przedsiębiorczości"

Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy otrzymał Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” nadawany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Certyfikat ten jest przyznawany gimnazjom i szkołom ponadgimnazjalnym, które kształtują wśród uczniów postawy przedsiębiorcze. W 2010 roku ZSZ znalazł się w gronie sześciu szkół z województwa kujawsko – pomorskiego, którym udało się spełnić wszystkie niełatwe wymagania do uzyskania zaszczytnego Certyfikatu.

Starania o przyznanie certyfikatu przebiegały w kilku etapach. Szkoła  musiała spełnić wymagania organizatora w czterech obszarach certyfikacji: przygotowanie do aktywności na rynku pracy, uczenie świadomego gospodarowania finansami, otwarcie na współpracę z lokalnymi partnerami oraz skuteczna edukacja ekonomiczna.

W ramach starań o certyfikat m.in. uczniowie technikum brali udział w Dniu Przedsiębiorczości, a zagadnienia ekonomiczne były realizowane na zajęciach z różnych przedmiotów, nie tylko zawodowych. Szkoła podjęła też współpracę z uczelniami wyższymi i różnymi instytucjami.

Zdaniem autorów programu Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” polską szkołę wciąż zbyt często ocenia się według wiedzy przekazywanej uczniom, a nie na podstawie umiejętności, które uczniowie nabywają w toku edukacji. Celem programu jest więc promowanie edukacji ekonomicznej jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły oraz zachęta do realizacji przedsięwzięć z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości oferowanych szkołom przez różne instytucje i organizacje.