Dla gimnazjalistów

Kierunki kształcenia - technikum

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

 1. Zadania zawodowe:

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planować i organizować działalność reklamową i promocyjną,
 • określać cele reklamowej działalności przedsiębiorstwa,
 • sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych,
 • stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych,
 • planować i dokonywać zakupu przestrzeni reklamowej w mediach,
 • nadzorować proces produkcji reklamy oraz prac podwykonawców,
 • stosować metody badań rynku reklamy,
 • testować projekty i przekazy reklamowe przed publikacją,
 • oceniać wartość przygotowanych reklam,
 • oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,
 • wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej,
 • opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych,
 • prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie:

W zawodzie technik organizacji reklamy wyodrębniono 2 kwalifikacje.

Numer kwalifikacji (kolejność) w zawodzie

Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

A.26

 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

K2

A.27

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy III.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się po zakończeniu klasy IV.
 

 

 1. Przedmioty zawodowe:

 

 • Marketing w działalności reklamowej
 • Sprzedaż w reklamie
 • Język obcy w działalności reklamowej
 • Działalność gospodarcza w reklamie
 • Elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie
 • Organizacja i techniki reklamy
 • Organizacja sprzedaży reklamy
 • Projektowanie kampanii reklamowej

 

 1. Kariera zawodowa:

 

Zawody, do wykonywania których upoważniony jest technik organizacji reklamy:

 • technik organizacji reklamy,
 • specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży),
 • specjalista do spraw public relations,
 • specjalista do spraw reklamy,
 • grafik komputerowy,
 • administrator produkcji filmowej,
 •  handlowiec,
 • organizator usług sprzedaży internetowej,
 • przedstawiciel handlowy,
 • telemarketer,
 • sprzedawca na telefon.

Technikum przygotowuje do dalszego kształcenia w:

 

 • szkołach wyższych,
 • szkołach pomaturalnych,
 • szkołach policealnych.

 

Technik informatyk

 1. Zadania zawodowe:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montaż oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych;
 2. projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciami;
 3. projektowanie baz danych i administrowanie bazami;
 4. tworzenie stron WWW i aplikacji internetowych, administrowanie stronami
  i aplikacjami.
 1. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

 

W zawodzie technik informatyk wyodrębniono 3 kwalifikacje.

 

Numer kwalifikacji (kolejność) w zawodzie

Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

E.12

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

K2

 E.13

Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych

K3

E.14

Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy II

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec klasy III

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) o odbywa się po zakończeniu klasy IV.

 

 1. Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów zawodowych: 

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
 1. Systemy operacyjne
 2. Urządzenia techniki komputerowej
 3. Sieci komputerowe
 4. Systemy baz danych
 5. Witryny i aplikacje internetowe
 6. Działalność gospodarcza w branży informatycznej
 7. Język angielski zawodowy
 8. Elementy prawa

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
 1. Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
 2. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 3. Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 4. Administracja bazami danych
 5. Programowanie aplikacji internetowych
 6. Podstawy projektowania i algorytmiki
 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 8. Praktyki zawodowe

 

 1. Kariera zawodowa:
 • Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Między innymi:  banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.
 • Technicy informatycy mogą podejmować pracę nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja i znajdują się komputery.

 

Technik MECHATRONIK

 1. Zadania zawodowe:

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

 1. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie:


W zawodzie technik mechatronik wyodrębniono 3 kwalifikacje.


 

Numer kwalifikacji (kolejność) w zawodzie

Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

E.3.

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

K2

E.18.

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

K3

E.19.

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec I semestru klasy III.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec klasy III.

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) odbywa się po zakończeniu klasy IV.

 

 1. Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów zawodowych: 

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
 1. Elektrotechnika i elektronika
 2. Technologie i konstrukcje mechaniczne
 3. Rysunek techniczny
 4. Pneumatyka i hydraulika
 5. Urządzenia i systemy mechatroniczne
 6. Działalność gospodarcza
 7. Język angielski zawodowy

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
 1. Pomiary w układach elektrycznych i elektronicznych
 2. Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
 3. Projektowanie i obsługa układów pneumatyki i hydrauliki
 4. Metody projektowania i programowania w mechatronice
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 6. Praktyki zawodowe

 

 1. Kariera zawodowa: 

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym procesie produkcji, warsztatach naprawczych sprzętu AGD, firmach usługowych.

 

Technik budownictwa

 1. Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania określonych robót budowlanych;

2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

3) organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;

4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;

5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej

 

 1. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

W zawodzie technik budownictwa wyodrębniono 3 kwalifikacje.

Numer kwalifikacji (kolejność)

w zawodzie

Symbol kwalifikacji

z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

B.16

Wykonywanie robót zbrojarskich

i betoniarskich

K2

B.33

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

K3

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec I semestru klasy III.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec II semestru klasy III.

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) o odbywa się po zakończeniu klasy IV.

 

 1. Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów zawodowych:

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
 1. Podstawy budownictwa
 2. Prawo pracy
 3. Dokumentacja techniczna
 4. Język obcy zawodowy
 5. Działalność gospodarcza w budownictwie
 6. Technologia zbrojarsko – betoniarska
 7. Organizacja robót budowlanych
 8. Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa         
 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
 1. Pracownia dokumentacji technicznej
 2. Pracownia zbrojarsko – betoniarska
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 4. Zajęcia praktyczne
 5. Pracownia organizacji robót budowlanych 
 6. Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej
 1. Kariera zawodowa

Zatrudnienie znajdziesz zatem na budowach w Polsce i za granicą oraz w firmach świadczących usługi deweloperskie. Na ten zawód zapotrzebowanie nie maleje, co więcej –
z każdym miesiącem rośnie. „Budowlańcy" należą do grupy poszukiwanych pracowników
w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i technikum kształcących dla potrzeb budownictwa. W ich ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne, choćby zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami, prowadzeniem dokumentacji budowy.

Technik logistyk

 1. Zadania zawodowe

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 2. zarządzania zapasami;
 3. organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
 4. zarządzania gospodarką odpadami;
 5. planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

 

 1. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

W zawodzie technik logistyk wyodrębniono 3 kwalifikacje.

Numer kwalifikacji (kolejność)

w zawodzie

Symbol kwalifikacji

z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

A.30

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

K2

A.31

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

K3

A.32

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy II.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec II semestru klasy III.
Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) odbywa się po zakończeniu klasy IV.

 

 1. Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów zawodowych:

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
 1. Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej .
 2. Logistyka w procesach produkcji i dystrybucji.
 3. Zapasy i magazynowanie.
 4. Procesy transportowe w logistyce.
 5. Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
 6. Język angielski zawodowy.
 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Logistyka zaopatrzenia i produkcji
 3. Planowanie produkcji i dystrybucji
 4. Usługi transportowo-spedycyjne
 5. Obsługa jednostek zewnętrznych
 6. Planowanie przepływu zasobów i informacji.
 1.  Kariera zawodowa

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru
i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak
i kierowniczym. Poza typowymi zadaniami związanymi z przemieszczaniem masy towarowej, muszą posiadać umiejętności i wiadomości pozwalające im także zorganizować transport ludzi. Dlatego wśród zadań zawodowych, do jakich są przygotowani, są te, które pozwalają zaplanować i zorganizować bezpieczny, wygodny i szybki transport osób w ruchu krajowym
i międzynarodowym. Praca technika logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących zawód wymaga się wysokiej kultury osobistej, umiejętności jasnego formułowania przekazu, znajomości zasad komunikacji werbalne
i niewerbalnej, zasad negocjacji, dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań. Ponadto ze względu na rozwijającą się współpracę międzynarodową wymagane jest, aby biegle posługiwał się co najmniej jednym językiem obcym w mowie i piśmie

TECHNIK HANDLOWIEC

 1. Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;

5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

 

 1. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

Numer kwalifikacji (kolejność)

w zawodzie

Symbol kwalifikacji

z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

A.18

Prowadzenie sprzedaży

K2

A.22

Prowadzenie działalności handlowej.

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy III.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się po zakończeniu klasy IV.
 

 1. Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów zawodowych:

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 

 1. Elementy prawa
 2. Towar jako przedmiot handlu
 3. Sprzedaż towarów
 4. Przedsiębiorca w handlu
 5. Język obcy zawodowy
 6. Marketing w działalności handlowej
 7. Statystyka w marketingu
 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
 1. Pracownia sprzedaży
 2. Pracownia rachunkowości handlowej
 3. Symulacyjna firma handlowa

 

 1.  Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacjiA.18. Prowadzenie sprzedaży iA.22. Prowadzenie działalności handlowej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacjiA.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

 

 1. Kariera zawodowa

Technik handlowiec zostanie przygotowany do:

 • podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności tj. działy obsługi klienta, działy marketingu, działy handlowe, działy organizacji sieci sprzedaży,
 • realizowania podstawowych funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej, w sklepach, hurtowniach, magazynach, itp.,
 • zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia działalności własnej firmy handlowej lub usługowej.


Technikum przygotowuje do dalszego kształcenia w:

 • szkołach wyższych,
 • szkołach pomaturalnych,
 • szkołach policealnych.

 

 

TECHNIK EKONOMISTA

 

 1. Zadania zawodowe

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 1. stosowanie zasad zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych,
 2. obliczanie, interpretowanie miar statystycznych oraz przetwarzanie wyników,
 3. sporządzanie typowych dokumentów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług,
 4. posługiwanie się technicznymi środkami biurowymi,
 5. ewidencjonowanie i analizowanie operacji gospodarczych,
 6. prowadzenie rozliczeń finansowych z budżetem, urzędem skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami,
 7. prowadzenie korespondencji w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,
 8. sporządzanie planów działania jednostki organizacyjnej,
 9. obliczanie wskaźników efektywności działalności jednostki organizacyjnej,
 10. organizowanie procesów logistycznych w jednostce organizacyjnej,
 11. stosowanie przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.

 

 1. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

 

W zawodzie technik ekonomista wyodrębniono 2 kwalifikacje:

 

 

Numer kwalifikacji (kolejność)

w zawodzie

Symbol kwalifikacji

z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

A.35

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

K2

A.36

Prowadzenie rachunkowości

 

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (A.35) odbywa się pod koniec klasy III.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (A.36) odbywa się po zakończeniu klasy IV.

 

 1. Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów zawodowych:

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 

 1. Ekonomia i funkcjonowanie przedsiębiorstw.
 2. Prawo  i marketing.
 3. Statystyka.
 4. Analiza ekonomiczna.
 5. Rachunkowość finansowa.
 6. Język obcy zawodowy.

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 

 1. Pracownia techniki biurowej.
 2. Pracownia ekonomiki.
 3. Kadry i płace.
 4. Pracownia rachunkowości.
 5. Biuro rachunkowe.

 

 

 1. Kariera zawodowa

 

Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu -perspektywa zatrudnienia jako:

 • księgowy
 • specjalista ds. kadr i płac
 •  urzędnik podatkowy
 •  urzędnik ubezpieczeń społecznych
 •  sekretarka
 •  agent celny
 • specjalista ds. zaopatrzenia i gospodarki materiałowej
 • pośrednik pracy

 

Pracę znajdziesz w :

 • biurach rachunkowych
 • urzędach administracji publicznej
 •  bankach i urzędach skarbowych
 • instytucjach ubezpieczeniowych
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych
 •  własnej działalności gospodarczej.

 

Szkoła otwierająca drogę do sukcesu. Zdobądź zawód — zrealizuj marzenia