Przetarg

Przetarg

 

Brodnica: Remont i zmiana sposobu użytkowania polegająca na przystosowaniu pomieszczeń szkolnych dla potrzeb administracyjno-dydaktycznych
Numer ogłoszenia: 90219-2016; data zamieszczenia: 16.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Zawodowych , ul. Mazurska 28, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 498 24 67, faks 0-56 697 15 22.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zszbrodnic.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna - szkoła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i zmiana sposobu użytkowania polegająca na przystosowaniu pomieszczeń szkolnych dla potrzeb administracyjno-dydaktycznych

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych prowadzących do remontu i zmiany sposobu użytkowania polegającej na przystosowaniu pomieszczeń szkolnych dla potrzeb administracyjno-dydaktycznych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w miejscowości Brodnica na dz. nr 694/3, ul. 18 Stycznia 2.

w zakresie ogólnym podstawowych robót budowlanych: wykonanie ścianek (działowych, zamurowania itp.) z płytek gazobetonowych i cegły ceramicznej: ok. 12 m², wprowadzenie belek nadprożowych typu L19 ok. 12 m.b., wprowadzenie nadproży i podciągów stalowych: ok. 25 m.b., budowę schodów wewnętrznych wraz z wycięciem otworów drzwiowych, naprawa, wymiana, montaż wewnętrznej i zewnętrznej stolarki drzwiowej: 11 szt., montaż zewnętrznej stolarki okiennej: 8 szt., wykonanie obudowy z płyt gipsowo-kartonowych: ok. 95 m², wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gips.-kartonowych GKF: ok. 35 m2, wykonanie docieplenia stropów wełną mineralną: ok. 60 m2, wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz: ok. 51 m2, ułożenie płytek podłogowych, posadzkowych i ściennych: ok. 45 m², ułożenie paneli podłogowych: ok. 52 m², ułożenie 2×gładzi gipsowych: ok. 600 m², malowanie ścian i sufitów: 600 m², wykonanie wewnętrznych balustrad o długości: ok. 2,2 m.b., roboty rozbiórkowe (drewniane schody wewnętrzne, ścianki działowe, podłogi i posadzki, ościeżnice, częściowe warstwy stropowe i posadzkowe, płytki, zasypanie kanału itp.)

w zakresie ogólnym podstawowych robót elektrycznych: demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, montaż tablicy rozdzielczej TP wraz z linią zasilającą, montaż instalacji elektrycznej podtynkowej, montaż oświetlenia awaryjnego, montaż opraw oświetleniowych LED wraz z osprzętem, wykonanie  instalacji komputerowej i telefonicznej, wykonanie instalacji sygnalizacji włamania Roboty dotyczą w 10 pomieszczeń o różnym przeznaczeniu (pokoje, korytarze itp.)

Zakres ogólny podstawowych robót z branży sanitarnej obejmuje w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej: montaż kolektora kanalizacyjnego PVC 110 wraz z odcinkami pionowymi oraz wyprowadzeniem piony ponad dach: 29 m.b., montaż studni rewizyjnej PVC 315: 1 szt., montaż rurociągów PP 25x3,5 wody użytkowej: 36 m.b., wykonanie kolektora kanalizacyjnego PVC 110 wraz z odcinkami pionowymi oraz wyprowadzeniem piony ponad dach: 29 m.b., wykonanie podłączenie (podejścia) przyboru sanitarnego do kanalizacji sanitarnej: 4 szt., wykonanie podłączenie (podejścia) przyboru sanitarnego do instalacji wody użytkowej: 4 szt., wykonanie włączenia projektowanej instalacji wody do istniejącej instalacji wody zimnej: 1 szt., podłączenie elektrycznych podgrzewaczy Junior 5 P: 2 szt., roboty rozbiórkowe: demontaż umywalki i instalacji wodnej (pom. 1/03, 1/04).

w zakresie instalacji c.o.: wykonanie włączenia projektowanej instalacji dn20 do istniejącej instalacji dn32 c.o. w piwnicy: 1 szt., montaż grzejnika płytowego: 5 szt.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1

           45.31.00.00-3.

           45.33.00.00-9

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie 30.08.2016 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Złożyć oświadczenie wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz - należy wykazać, że wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty remontowo-budowlane, o wartości co najmniej 50 000 zł każda i odpowiednio – roboty elektryczne o wartości 35 000 zł każda i roboty z branży sanitarnej o wartości 20 000 zł każda. wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie przedłożonego przez wykonawcę wykazu wykonanych robót z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą (osobami) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

.

 • III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji, że nie należy do grupy kapitałowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 1. cena – 80

                                            2. termin realizacji – 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy/Zamawiającego w zakresie terminu realizacji zamówienia: - jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, w wyniku działania siły wyższej, w wyniku przedłużenia się procedury udzielenia niniejszego zamówienia, np. w związku z ewentualnym odwołaniem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zszbrodnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy, ul. Mazurska 28, 87-300 Brodnica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy, ul. Mazurska 28, 87-300 Brodnica  - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Roboty remontowo-budowlane

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót określony jest  w projekcie budowlanym, w przedmiarze robót i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.42.11.00-5, 45.43.00.00-0
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: 1. cena – 80

        2. termin realizacji – 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Roboty elektryczne

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót określony jest w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: 1. cena – 80   

                                             2.  termin realizacji – 20.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Roboty z branży sanitarnej

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót określony jest projekcie budowlanym,  w przedmiarze robót i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00.-9
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: 1. cena – 80  

                                                   2. termin realizacji – 20

 

Załaczniki do pobrania - pobierz